Roberto Grulke

NOME – Roberto Mauro Grulke

NASCIMENTO – 15/08/1966

PARTIDO – MDB

MANDATO – 2°